Protokoll 2013-06-10

By | juni 25, 2013

Styrelseprotokoll för Sjötorps Samhällsförening  2013-06-10

Närvarande: Björn Litzèn (ordf.),  Kent Enoxon (sekr.), Liselott Forsberg ,  Helèn Hellsten, Lars Karlsson, Anders Wartmark, Tord Karlsson, Karin Unosson och Ingrid Karlsson. 
Adjungerad: Roger Selin (§ 4)

 

§ 1 Öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2 Protokollsjusterare

Till protokolljusterare valdes Helén Hellsten och Lars Karlsson.

§ 3 Genomgång av protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom och godkändes.

§ 4 Fiberutbyggnad för data och telekommunikation

Roger Selin redogjorde för arbetet med fiberutbyggnad fram till idag. Flera kontaktpunkter för anslutning finns idag i samhället och kostnad för anslutning till tomtgräns i tätorten är ca 12000 kronor. För närvarande är det ett tiotal enskilda fastighetsägare som anmält intresse och arbete pågår också inom vissa bostadsrättsföreningar.

Roger tillfrågades av styrelsen om han var villig att, som adjungerad, fortsätta kontakterna med Vänerenergi och Telia, vilket han accepterade. Detta arbete sker i samråd med styrelsen och i syfte att kunna presentera en konkret, fastprissatt lösning för fiberanslutning vid ett kommande medlemsmöte.

§ 5 Genomförda evenemang

Sjötorpsdagarna: Diskuterades återigen om det inte vore en fördel att satsa på en dag istället för två – söndagen har de senaste åren varit en ganska lam tillställning med få besökare. Vi måste också hitta möjlighet (lokalmässigt)att locka fler hantverkare till Sjötorpsdagen. ELLESS IFs aktiviteter behöver fler funktionärer till nästa år, i år stöttade samhällsföreningen.

Sammanfattningsvis framfördes ett varmt tack till alla frivilliga och till våra sponsrande företag för ett trevligt arrangemang.

§ 6 Kommande möten/evenemang

Möte Kommunen-Kanalbolaget:  Samhällsföreningen har kallat dessa parter samt ortens närings-
idkare till ett möte den 12 juni inför säsongen för att se till att frågor som avfallshantering, toaletter och parkering inte faller mellan stolarna. En sådan avstämning bör ske varje år för att få successiva förbättringar till stånd.

Midsommarfirandet:  Planeringen inför midsommarfirande pågår. Anders  och Helèn är ansvariga men en mängd andra i samhället drar strån till stacken. Annonsering i MT är förberedd, affischer uppsatta och info. finns på hemsidan. Björn kommer att försöka ta lite kort under årets firande att lägga in på hemsidan. Föreningen vill redan nu passa på tillfället att tacka alla sponsorer för er frikostighet !

Kanalsimmet: Björn representerar Samhällsföreningen på Kanalsimmets möten, nästa möte den 23 juni. Liselott söker tillstånd för marknaden hos Kanalbolaget.

§ 7 Ekonomifrågor

Liselott presenterade en preliminär Balans- och Resultatrapport  för vårt regelbundna uppföljningsarbete.

Samhällsföreningen har mottagit ett skriftligt tack från Föreningen Slupen för bidraget till ungdomsverksamhet 2013.

§ 8  Kommunkontakter – Arbete med Översiktsplan för Sjötorp

Representanter för Samhällsföreningens och Bygdegårdsföreningens styrelser (Ingrid Karlsson, Birgitta Svensson, Anders Wartmark och Björn Litzén) har nyligen haft ett  möte med den politiska majoriteten i kommunen (Rune Skogsberg, Johan Abrahamsson och Christer Dalvik). Syftet var bl a att presentera vår nya styrelse inför framtida kontakter, samt att framföra våra prioriteringar inför framtiden – i synnerhet vikten av att bryta flyttvågen till tätorten och att inte försämra (snarare förbättra) förutsättningarna för permanentboende .  Föreningarnas representanter framhöll därvid
bl a förskolan som ytterst viktig för att behålla och attrahera nya permanentboende.

De närvarande politikerna var eniga om att, efter arbetet med Torsö, nu satsa på Sjötorp – bl a genom att snarast starta arbetet med en sk detaljerad översiktsplan. Detta innefattar bl a inventering av tomtmark, vägar, parkering mm. De boende genom samhällsföreningen kommer att medverka i detta arbete. Mer information kommer.

§ 9 Övriga frågor

Informationstavla - Björn har, som ersättning för den uttjänta vägvisaren, gjort en ny informationstavla (trottoarpratare) med karthänvisningar till samhällets service och begivenheter. Denna tavla ska förhoppningsvis ersättas av en permanent d:o vid sidan av anslagstavlan vid Stenbordsvägen till nästa säsong.

Röjning på kommunal mark – Ett team beredskapsarbetare från kommunen kommer under sommaren att röja sly på samhällets kommunala mark.  Detta som komplettering till det fantastiska arbete som den sk utegruppen gör på orten.

Vindkraftutbyggnad – Den 4 juni hade konsultföretaget Triventus inbjudit fastighetsägarna i trakten till samråd inför två föreslagna vindkraftparker mellan Sjötorp och Lyrestad. Många närvarande var inte nöjda med utformningen av mötet och ville ha ett annat upplägg med offentlig presentation från företag och kommun med möjlighet till frågor och svar in plenum. En namninsamling med detta krav gjordes också.
Sjötorps Samhällsförening kan, i likhet med Samhällsföreningen i Lyrestad, inte ta ställning i sakfrågan. Däremot stödjer vi kraven på att ett nytt samrådsmöte arrangeras.

Bokning av nya scenen – Björn gör anslag vid scenen om att denna kan bokas hos Lotta eller Anders. För ortens boende och föreningar sker detta kostnadsfritt, för andra beslöts avgiften till 500 kr per tillfälle.

Inflyttnings/välkommenbrev – Björn presenterade ett brev avsett att överlämnas till nyinflyttade permanentboende tillsammans med en blomma. Brevet godkändes av styrelsen. Alla inflyttade under 2013 bör uppvaktas på detta sätt av någon i styrelsen.

Visitkort – Björn presenterade förslag till visitkort för orten, utarbetat i samarbete med Bygdegårdsföreningen, att använda av ortens föreningar och företag i kontakt med utomstående.
Förslaget godkändes och tryckkostnaden kommer att delas med Bygdegårdsföreningen.

Hemsidan – kommer att kompletteras med ytterligare information om fördelarna med Sjötorp som permanentbostadsort – inte bara som en sommaridyll.

Musikunderhållning under sommaren – Förslag hade inkommit att Samhällsföreningen skulle bekosta några kvällar med levande musik. Dock beslöts att inte medverka, detta på grund av bl a svårigheterna att få intäkter till föreningen för att täcka kostnaderna, skattemässigt och administrativt (STIM) krångel samt bristen på personella resurser för ytterligare sommarevenemang.
Notera att Bygdegårdsföreningen i år har avstått från att arrangera viskvällar av samma anledningar.
Vill ortens företagare, som har möjlighet till intäkter vid sådana evenemang, själva arrangera detta är det givetvis helt OK.

Scenunderhåll – beslöts att det sk Volleybollgänget träffas för att olja träytorna på nya scenen.

Hemsidan / protokoll – Upprensning bland föreningens protokoll kommer att göras för att förbättra läsbarheten på hemsidan.

§ 10 Balanslista

Listan över pågående ärenden genomgicks och kompletterades. Ny lista kommer från Björn

§ 11 Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 23 juli kl. 18.30. Lokal Bygdegården.

§ 12 Avslutning.

Björn tackade de närvarande för bra diskussioner och 100%ig närvaro!

 

 

Justerare;                             Helén Hellsten                                    Lars Karlsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *